A Fiatalok a Magyar Vidékért Alapítvány Alapító Okirata

ALAPÍTVA: Budapest, 2014. november 11     MÓDÓSITVA: 2020.05.05

Alulírott Mátraházi Péter, mint Alapító, a jelen Alapító Okirat II. pontjában részletezett tartós, közérdekű célokból kiindulva, 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény harmadik könyv első részének a jogi személyekre vonatkozó általános szabályai (Ptk. 3:4-3:38. §.), hatodik részének alapítványra vonatkozó szabályai (Ptk. 3:4-3:38. §.),( Ptk 3:378-3: 404. §.),

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény alapítványra vonatkozó szabályai, 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. Törvény rendelkezései alapján, határozatlan időre, jogi személyiségű alapítványt hozok létre az alábbiak szerint:

I. Általános rendelkezések

1. Az Alapítvány elnevezése:    Fiatalok a Magyar Vidékért Alapítvány

2. Az Alapítvány székhelye:    Bér 3045 Pethőfi utca 87

3. Az Alapítvány alapítója:             

Név: Mátraházi Péter

Anyja neve: Zsukova Galina

Szül. hely idő: Budapest, 1974. március 2.,

Lakcím: 3045 Bér, Csobánkapuszta 00085/5 hrsz.

4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.

5. Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

6. Csatlakozás az Alapítványhoz: Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azt vagyoni juttatás teljesítésével támogatni kívánja, és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadja. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, annak elfogadásáról a Kuratórium dönt. Ennek során a Kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy magánszemélyről rendelkezésre álló információkat és – célhoz kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli.

A csatlakozó amennyiben a csatlakozás feltételeit teljesíti és a Kuratórium a csatlakozást elfogadja a jelen Alapító okirat alapján alapítói jogok gyakorlására jogosult, a csatlakozást követően az alapítói jogokat az azok gyakorlására jogosult más személyekkel együttesen gyakorolhatja.

II. Az Alapítvány célja és tevékenysége

– Budapest peremkerületeiben és vidéken közösségi kertek életre hívása, tervezése és kialakítása, népszerűsítése és publikációja 

– Tradicionális magyar nemesítésű haszon és gyógy növevényekből mintakertek kialakítása országszerte, külföldön, oktatási célból, ezek fenntartása, fejlesztése.

– Biodiverzitást elősegítő és helyreállító projektek tervezése, koordinálása és lebonyolítása, elméleti illetve gyakorlati oktatás, publikálás

– Oktatás, kutatási illetve publikációs tevékenység biogazdálkodás, környezettudatosság, egészséges életmód, fenntartható fejlődés témakörökben 

– Új vidéki közösségek kialakításának támogatása a fenntartható fejlődés és környezetvédelem témakörében, tanácsadás, elméleti illetve gyakorlati oktatás, elmaradott településeken mintaprojektek indítása 

– Hátrányos helyzetű, kissebségi fiatalok támogatása, vidéki életpályamodell felépítése 

– Vidéki helyi piacok létrejöttének segítése, őstermelői, kistermelői tevékenységgel foglalkozók támogatása elméleti illetve gyakorlati oktatással 

– Tradicionális magyar népi építészeti technológiák és építési eljárások kutatása, oktatása, publikálása, építészeti felmérő-, illetve építő táborok szervezése 

– Gyermek- és ifjúsági oktatás, táboroztatás, sport, egészséges életmód, tradicionális kulturális örökség, fenntartható fejlődés témakörökben 

– Rendezvényszervezés városi és vidéki környezetben, sport, egészséges életmód, fenntartható fejlődéstémakörökben 

– Fiatalkorú bűnözők rehabilitálása, re szocializálása, vidéki életpályamodell egyénre szabott kialakítása, segítése

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a szükséges intézményeket, promóciós és reklám tevékenységet végez. 

  1. Az Alapítvány vagyona
  1. Az Alapítvány alapításkori vagyona:

Az Alapító a II. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében ezen Alapító okirat aláírásakor készpénzben összesen 100.000,- Ft-ot, azaz Egyszázezer forint vagyoni juttatást teljesít, melyet az Alapítvány részére nyitott bankszámlán helyez el, melynek igazolására az Alapító mellékletként csatolja a bank által kiadott hiteles igazolást. Az Alapító az Alapítvány működésének megkezdéséhez szükséges vagyont a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a jelen Alapító okirat keltének napján az Alapító okirat aláírásával egyidejűleg átruházza az alapítványra. Az Alapítvány vagyona a lekötött összeg kamatával gyarapodik.                                  

  1. Az Alapítványi vagyon működtetése:

Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a kuratóriumot illeti meg, amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kincstár- vagy letéti jegyet vásárolhat, azaz az Alapítvány céljait szolgáló jövedelemszerző vállalkozásokban részt vehet, illetve egyéb módon hasznosíthat, felajánlásokat, adományokat gyűjthet, mely összegeket a céljának elérésére fordítja. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt a jelen okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

  1. Az Alapítvány vagyonának kezelése, védelme 

Az Alapítvány vagyonát céljának megfelelően kell kezelni és felhasználni.

Az Alapító és a csatlakozó az Alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza Ez a rendelkezés vonatkozik az Alapító és a csatlakozó jogutódjára is.

1. A kedvezményezett:

Az Alapítvány vagyona terhére az Alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az Alapító okirat vagy – az Alapító okirat rendelkezése hiányában – az erre jogosult alapítványi szerv a Kuratórium kedvezményezettként megjelöl.

A kedvezményezettként megjelölt személy nem támaszthat igényt az alapítvánnyal szemben, kivéve, ha a Kuratórium a kedvezményezett részére szóló juttatásról döntött, döntését a kedvezményezettel közölte, és a jogosult a juttatás feltételeit elfogadta.

2. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli.

Kuratórium jogosult dönteni:

– az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves     mérlegnek az elfogadásáról,

– a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról,

– a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről.

Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány teljes vagyona, valamint annak hozadékai és a céltámogatások használhatók fel. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának az alapítványi célok megvalósítására irányuló hasznosítására vonatkozó javaslatokat, kezdeményezéseket összegyűjti, és az Alapító Okiratban rögzített célok szellemében összegszerűen dönt a támogatások felhasználásáról. A támogatások odaítélése kérelem vagy a kuratóriumi tagok által előterjesztett javaslat alapján történik.

    A Kuratórium az Alapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint a Kuratórium határozatairól köteles az Alapítót tájékoztatni. A Kuratórium köteles az Alapítvány működéséről az Alapítónak legalább évente egyszer beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.

  1. Az Alapítvány szerve

1.    A Kuratórium 

Az Alapítvány ügyvezető, döntéshozó és képviseleti szerve a Kuratórium. A Kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői. A Kuratórium három természetes személyből áll, akik közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.

A Kuratórium határozatlan időre jön létre. 

A Kuratórium feladata különösen gondoskodni arról, hogy az Alapítvány az Alapító okiratban rögzített céloknak megfelelően működjön, megfelelő nyilvánossághoz jusson biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.

A Kuratórium tagjai ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.

2. A kuratóriumi tagság keletkezése és megszűnése:

A Kuratórium elnökének és tagjainak kijelöléséről és visszahívásáról, a Kuratórium elnökének a kuratóriumi tagok közül történő kijelöléséről és visszahívásáról, az Alapító dönt. A Kuratórium elnökét és tagjait az Alapító határozatlan időtartamra jelöli ki. 

Ha az Alapító nem tartja fenn magának a Kuratórium elnöke kijelölésének jogát és nem ruházza át ezt a jogot más, alapítványi tisztséget betöltő személyre vagy más alapítványi szervre, a Kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt.

A kuratóriumi tagság megszűnik továbbá:

– a tagságról való lemondással, 

– az Alapítvány megszűnésével, 

– a tag halálával. 

A Kuratórium elnökét és tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja.

A Kuratórium elnöke:    Név: Kovács Béla Daniel, Születési név: Kovács Béla Imre

Anyja neve: Bódi Ildikó

Szül. hely, idő: Budapest, 1978. december 1.

Lakcím: 3045 Pethőfi utca 89..

A Kuratórium tagjai:     Név: Tilinger Gábor, Születési név: Tilinger Gábor
Anyja neve: Csapó Julianna
Szül. hely, idő: 1991.02.27
Lakcím: 9184 Kunsziget Rákóczi utca 28

Név:Dóry András Koppány  Születési név: Dóry András Koppány

Anyja neve: Lomniczy Paula
        Szül. hely, idő:1988.07.22
        Lakcím:1081 Bp Kenyérmező utca 8

A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, ezen tevékenységükkel összefüggésben felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.

3.    A Kuratórium működése:

A Kuratórium ülése: A Kuratórium évente legalább egyszer ülést tart, amelyet az elnök hív össze. 

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A Kuratóriumot a napirend közlésével írásbeli meghívóval kell összehívni, a meghívók elküldése vagy személyes kézbesítése és az ülés kitűzött időpontja között legalább 5 napnak kell lennie. 

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a kuratóriumi ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét, az ülésen elhangzott felszólalásokat, továbbá az ülésen hozott döntések pontos tartalmát, a döntéshozatal időpontját, a döntés hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve személyét, továbbá a döntés végrehajtásáért felelős személyt. 

A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet , amelyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát, idejét, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát. 

A határozatokat minden estben postai úton kell közölni az érintettekkel. 

A Kuratórium akkor határozatképes, ha a 3 kuratóriumi tag mind jelen van.  A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, minden tagnak 1 szavazata van.

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.   Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

4. A Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok

Nem lehet a Kuratórium tagja:

– az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,

– akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,

– az, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személyvezető tisztségviselője nem lehet.

– az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, 

– az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 

– az a személy, aki olyan szervezetnél, gazdasági társaságnál töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely köztartozásait nem egyenlítette ki. 

–  a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.   

  1. Az Alapítvány képviselete

1.    Az Alapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli. 

A Kuratórium elnökét akadályoztatása, távolléte esetén az általa konkrét eseti ügyre adott meghatalmazással egy másik kuratóriumi tag helyettesítheti.


Az Alapítvány képviselője:     Név: Kovács Béla Dániel Születési név: Kovács Béla Imre

 Anyja neve: Bódi Ildikó

 Szül. hely, idő: Budapest, 1978. december 1.

 Lakcím:  3045 Pethőfi utca 89..

2. A bankszámla felett rendelkezésre jogosultak:

Az Alapítvány folyószámlája feletti rendelkezési jogot a pénzintézetnél bejelentett kuratóriumi elnök önállóan  gyakorolja.

Az Alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke gyakorolja.

VII. Alapítvány megszűnése

Az Alapítvány megszűnik, ha

– az Alapítvány a célját megvalósította, és az Alapító új célt nem határozott meg;

– az Alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy

– az Alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

Az Alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.

Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a Kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a Kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a Kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.

Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit illeti meg , de az nem haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont.

A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.

Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 

VIII. Záró rendelkezések

Ha az Alapító meghal, vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogokat a Kuratórium gyakorolja. Ha az Alapítvány alapítói jogait nem az Alapító gyakorolja, az alapítóra vonatkozó rendelkezéseket az alapítói jogok gyakorlójára kell alkalmazni. Ha az Alapítvány kuratóriuma jogosult az alapítói jogok gyakorlására, saját tagjaival és vezetőjével, valamint az ellenőrzésére szolgáló személyekkel kapcsolatos alapítói jogokat nem gyakorolhat. Ha nincs az alapítói jogok gyakorlására jogosult személy vagy szerv, az alapítói jogokat a nyilvántartó bíróság gyakorolja.

Az Alapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személy elnyeréséhez az illetékes Törvényszék által történő nyilvántartásba vétel szükséges. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

Az Alapító az Alapító okiratot – a név, cél és vagyon sérelme nélkül – indokolt esetben módosíthatja.

Ezen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a ta civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény Alapítványra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az Alapító a jelen Alapító Okiratot, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag írta alá.